Kaupunginhallitus käsittelee kaava-asiaa juhannuksen jälkeen!

Kuva: Aamulehden arkisto, Jukka Ritola

Tampereen kaupunginhallitus saa heti juhannuksen jälkeen eteensä esityksen, jossa esitetään nykyisessä asemakaavassa pysymistä, eli käytännössä tavara-aseman siirtoa ja Morkun purkamista.

Perusteluina on muun muassa se, että uuden asemakaavan laatiminen on pitkä prosessi, ja alue halutaan kuntoon vuoden 2022 jääkiekon MM-kisoja varten.

Toinen vaihtoehto on, että uudessa kaavassa valmistellaan tavara-aseman purkamista. Valituskierre voi kestää arvioiden mukaan vuoteen 2021 asti.

Lue Aamulehden juttu aiheesta täältä.

Pro tavara-asema ja Morkku -liike lähetti heti torstaina kaupunginhallitukselle kirjeen, jossa se ehdotti kaikkien kolmen yli 100-vuotiaan rakennuksen säilyttämistä. Olisi järkevämpää laittaa purku- ja siirtorahat talojen kunnostamiseen ja ratkaista liikennesumppu joko hätäratkaisuna liikennevaloilla tai rakentamalla kevyen liikenteen alikulusta pidempi, jolloin autot ajaisivat suoraan ilman, että niiden täytyisi pysähtyä Vellamonkadulta tai Rongan alikulusta tulevan kevyen liikenteen takia.

Korostamme, että tiessä on jo nyt seitsemän autoliikennettä hidastavaa liittymää Viinikan liikenneympyrän ja tunnelin välissä. Autoliikenteen on arvioitu kasvavan alueella. Vanhojen rakennusten suojelu ja kunnostus ja tulevan Ratapihankadun liikenneratkaisu ovat kaksi eri asiaa: jos ruuhkat kasvavat joka tapauksessa, tien ei tarvitse olla viivasuora.


>>> Kirje kaupunginhallitukselle <<<


EHDOTUS TAVARA-ASEMAN, MORKUN JA
VETURIMIESTEN ASUINTALON SUOJELUSTA

Hyvät kaupunginhallituksen jäsenet ja johtavat viranhaltijat,

tällä kirjeellä toivomme teidän kokouksessanne 25.6. palauttavan pykälän 297 valmisteluun siten, että kaupunginhallitukselle tuodaan myös sellainen vaihtoehto, jossa kaikki alueen kolme yli satavuotiasta arvorakennusta suojellaan.

Suojeluratkaisu voidaan aivan hyvin toteuttaa siten, että myös alueen liikenne saadaan toimivaksi. Liitteeenä on 22.1.2018 kaupunginvaltuutetuille lähettämämme kirje, jossa mm. esitellään tapoja hoitaa sekä rakennusten suojelu että liikennetarpeet.

Liikenneongelma ja suojelukysymys voidaan ratkaista myös ilman uutta kaavaa. Liikennetarpeet voidaan hoitaa katusuunnitelmalla ja rakennukset suojelevat toimet voidaan käynnistää mm. poikkeamislupamenettelyllä. Kulku tavara-asemalle voidaan järjestää esim. Rongantunnelin kautta.

Tampereen kaupungin tilaamissa selvityksissä ja museoviranomaisten lausunnoissa kaikki kolme rakennusta on todettu kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi. Voimassa olevassa kaavassa veturimiesten asuintalo ja tavara-asema on varustettu suojelumerkinnöin (sr-51).

Morkun osalta ELY-keskus on 18.4.2018 todennut, että:
- Seuratalo Morkulla voidaan katsoa olevan kulttuurihistoriallista arvoa ennen kaikkea paikallisesti osana Tampereen Tammelan kaupunginosan rautatiehistoriaan liittyvien rakennusten kokonaisuutta.
- tulisi asemakaavan muutoksella tutkia erityisesti Morkun ja muiden samaan rautatierakennusten kokonaisuuteen kuuluvien rakennusten suojelu asemakaavoituksen keinoin MRL:n 54§ mukaisesti.
Kyseisen pykälän mukaan "rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää."

Pro tavara-asema ja Morkku -suojelutyöryhmän aktiivit ehdottavat tavara-aseman ja Morkun ja siihen liittyvän asuntorakennuksen säilyttämistä kulttuurihistoriallisista ja kaupunkikuvallisista syistä. Katsomme, että vetovoimaisessa ja kiinnostavassa kaupungissa historian kerrostumien tulee näkyä uuden rakentamisen lomassa. On velvollisuutemme säilyttää edeltävien sukupolvien kädenjälki ja kulttuuriympäristö myös jälkipolville.